Skip to content Skip to footer

Gôol blèèft Gôol

Onze leus voor de verkiezingen van 2022.

De Arbeiderspartij Goirle-Riel vindt het erg belangrijk dat onze mooie gemeente zelfstandig blijft.

Onze gemeente is een overzichtelijke gemeente met korte lijnen tussen enerzijds ambtenaren, college en raad onderling en de inwoners anderzijds.

Waarom de Arbeiderspartij Goirle-Riel?
  1. Wij komen op voor de gewone man en vrouw.
  2. Wij willen dat hun stem wordt gehoord.
  3. De kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter.
  4. Dat vinden wij een verkeerde ontwikkeling en vinden dat dit echt anders moet.
  5. Wij staan met beide benen midden in de maatschappij.
lijst7

Verkiezingsprogramma 2022 - 2026

Dat zijn de kenmerken van de Arbeiderspartij Goirle-Riel. Niet toekijken, maar aanpakken.

Geen politiek bedrijven vanuit een ivoren toren. Inleven in wat de mensen in onze gemeente bezighoudt, waar zij tegen aanlopen.

Enerzijds op verzoek naar de mensen toegaan, anderzijds mensen opzoeken als we zelf problemen signaleren.

Onze lijstrekker Arno de Laat heeft inmiddels 12 jaar ervaring opgebouwd.

Onze nummer 2 Servie Beekmans 4 jaar als burgerlid.

Samen met de andere 10 kandidaten op onze lijst hebben we ruim voldoende oren en ogen in onze mooie gemeente.

Wij volgen kritisch het doen en laten van het college van burgemeester en wethouders en schrikken er niet voor terug hun te wijzen op tekortkomingen in het gemeentelijke beleid of op kansen die het gemeentebestuur laat liggen. Zo nodig dienen we voorstellen (moties of amendementen) in tijdens de raadsvergadering om de raad en het college te overtuigen dat er een andere koers moet worden gevaren.

Wij staan voor onze mening en komen daar rond voor uit!

Wat ons drijft om zoveel energie en vrije tijd te steken in het politiek werk is vooral ons gevoel voor rechtvaardigheid of anders gezegd onze hekel aan onrechtvaardigheid. Het zijn vooral de gewone mensen die nogal eens de klos zijn en onevenredig  zwaar getroffen worden door allerlei overheidsmaatregelen of juist het gebrek aan goede regelingen.

Met name voor hen zetten wij ons al die jaren al met hart en ziel in. Voor de mensen met de smalle beurs, de mensen die werkeloos zijn geworden, die op een bijstandsuitkering of andere sociale regeling zijn aangewezen, de zieken, gehandicapten en de ouderen die zorg nodig hebben. Maar ook voor de jongeren die extra ondersteuning nodig hebben om op een goede manier op te kunnen groeien.

Van alle politieke partijen zijn onze kandidaten wel de meest toegankelijke personen. Ze komen elke week overal in Goirle en Riel om mensen te ontmoeten en om problematische situaties met eigen ogen te zien of te horen. U kunt ons ook rechtstreeks benaderen met wat u dwars zit.

De Arbeiderspartij Goirle-Riel gaat er voor!

Er wonen ruim 4000 senioren in Goirle en Riel. Zij krijgen bij politieke besluiten te weinig aandacht. De Arbeiderspartij geeft ze wel de aandacht die nodig is.

Daarom is het van groot belang dat de senioren gehoord worden.

In Goirle hebben we de KBO en in Riel Seniorenbelang waarbij veel ouderen aangesloten zijn.

Dat maakt hen bij uitstek geschikt als partners om goed naar te luisteren.

Zij zullen de problemen oppikken waar senioren tegen aanlopen en dan is het aan ons als politieke partij daar de oplossingen voor te vinden.

Daarbij denken we aan goede huisvesting, goede zorg, armoede, eenzaamheid , mantelzorg en allerlei andere manieren van ondersteuning.

De politiek moet alle jeugd, alle kansen bieden om zich te ontplooien, ruimte bieden om bij elkaar te komen,  de mogelijkheid geven om te sporten en een duwtje in de rug geven om op de juiste weg te blijven. Ervoor zorg dragen dat zij elkaar op kunnen zoeken bij verenigingen en andere plaatsen.

In Stichting Jong/Mainframe ziet de Arbeiderspartij een goede partner om deze doelen te verwezenlijken. Door de jaren heen hebben zij bewezen te weten wat de jeugd nodig heeft en wat er onder de jongeren leeft.

Daarom vinden wij het van groot belang dat ze over een goede eigen ruimte kunnen beschikken waar al die activiteiten kunnen plaatsvinden.

Niet te vergeten onze sportverenigingen waar ook veel goedopgeleide trainers, leiders aanwezig zijn.

Bezuinigingen zijn voor ons uit de boze. Meermalen is bewezen dat door vroeg signalering veel leed voorkomen kan worden.

Uit diverse onderzoeken is gebleken dat er een overschot is aan het aantal m2.
Wat geld kost en waarop bezuinigd zou kunnen worden.

Steeds duikt dan weer een plan op om één van de kleinere wijkcentra te sluiten.

Dat is voor de Arbeiderspartij uit den boze. Zowel de Wildacker en D’n Deel hebben een goede bezettingsgraad  en gaan daar elke veel mensen met veel plezier naar toe. Inmiddels zijn die ook onmisbaar geworden op het gebied van diverse WMO taken.
In het verleden is de fout gemaakt een te groot en een te duur Cultureel Centrum te bouwen.

Daarmee zullen we moeten leven en wat het allemaal kost voor lief nemen.

Als er dan toch perse  bezuinigd moet worden zullen wij alleen plannen steunen voor het afslanken van het Jan van Besouwhuis.

De mensen op onze kandidatenlijst zijn onze ogen en oren om in Goirle en Riel mensen te spreken en problematische situaties te zien waar mensen last van hebben en waarmee ze geholpen moeten worden. Meestal hebben die situaties te maken met de woon-en leefomgeving.

Als er raadsleden zijn die de wijken in Goirle en Riel goed kennen dan is het Arno wel. Dat komt niet alleen omdat hij geboren en getogen Goirlenaar is en altijd in Goirle heeft gewoond, maar ook omdat hij zijn hele leven al geïnteresseerd is in de plaatselijke geschiedenis en de diverse stadia van ontwikkeling die de gemeente heeft gevolgd. Ook jarenlange interesse in de gemeentelijke politiek draagt daar aan bij.

In onze visie wonen mensen niet in de eerste plaats in Goirle of in Riel maar in een straat, een wijk of buurt. Het is erg belangrijk dat mensen ergens comfortabel en met plezier kunnen wonen. Dat heeft te maken met veiligheid en met goed onderhouden voorzieningen zoals wegen en groen. Maar ook met het gevoel van trots zijn op en binding voelen met de wijk of buurt, met nabije onderwijs-, sport- en andere recreatieve voorzieningen, met sociale samenhang en iets voor elkaar over hebben. Het woon- en leefklimaat in de wijken en buurten heeft daarom onze bijzondere belangstelling

Wij hebben gezien dat in de afgelopen tientallen jaren de aandacht van de gemeente vooral is uitgegaan naar de nieuwe wijken en buurten en naar de ontwikkelingen in het centrum van Goirle en Riel.

Nu is het echter ook de tijd om te kijken naar de andere (oudere) wijken en buurten.

Het is een goede zaak dat de gemeente de afgelopen jaren geïnvesteerd heeft en nog steeds investeert in de vernieuwing van straten, pleinen en groen. Maar daarmee kan het niet gedaan zijn. Arbeiderspartij Goirle-Riel zal in de komende raadsperiode er kritisch op toezien dat er nu eindelijk eens wat gedaan wordt aan de oudere wijken en buurten.

Wij willen het één en ander in kaart brengen en een overzicht maken van alle problematische woon-en leefsituaties in de kernen Goirle en Riel die om aandacht vragen van de gemeente.

De gemiddelde leeftijd van de inwoners van onze gemeente stijgt en in de komende jaren zal deze nog aanzienlijk verder stijgen. Ook zet de gemeente in op de komst van meer toeristen en dagjesmensen naar Goirle. Hun komst kan immers meer geld in het laatje brengen van de winkels en de kleine middenstanders. Waarbij we grenzen willen stellen aan de toeristenbelasting.

Zorg dan ook voor mooi, degelijk, onderhoudsarm, vandalismebestendig en in ruime mate voorhanden straatmeubilair/zitbanken. En probeer daarin wat uniformiteit te bereiken wat betreft materiaalgebruik, kleurstelling en ontwerp. Straal eenheid en kwaliteit uit!

Dit hoeft de gemeente geen handenvol geld te kosten. In navolging van het beleid met betrekking tot de verpachting van gemeentelijke rotondes kunnen bedrijven, ondernemingen, maatschappelijke organisaties en verenigingen mogelijk bereid worden gevonden om op hun kosten dergelijk straatmeubilair en/of zitbanken te laten plaatsen en onderhouden. In ruil daarvoor mogen zij hun naam daaraan verbinden op een door het college/raad goed te keuren manier.

Wij willen dat een onderzoek wordt ingesteld naar de mogelijkheid van adoptie van straatmeubilair door plaatselijke bedrijven, ondernemingen, verenigingen en maatschappelijke organisaties.

Elke paar jaar verschijnt er wel een woonbehoefteonderzoek van de gemeente of de provincie. Afhankelijk van de uitkomsten daarvan wordt een programma opgesteld, wat en waar er gebouwd gaat worden de komende jaren. Steeds opnieuw moeten wij vaststellen dat er telkens weer dezelfde tekorten uit een volgend woonbehoefteonderzoeken komen.

De vraag naar vooral seniorenwoningen, betaalbare huurwoningen en starterswoningen blijft onverminderd hoog.

Daarom gaan wij ons er voor hard maken dat, nadat die woonbehoefte is vastgesteld er ook daadwerkelijk voor die behoeftes gebouwd gaat worden en dat uit een volgend onderzoek zal blijken dat de situatie ook daadwerkelijk is verbeterd.

Aan sociale woningen is een groot tekort. Op elke sociale woning die vrij komt reageren ongeveer 120 mensen. Gemiddeld worden er echter slechts 1 à 2 woningen per week aangeboden. De wachttijd loopt op tot 6 jaar. Sinds het begin van de crisis heeft Leystromen nauwelijks meer gebouwd, en zelfs een groot aantal woningen verkocht.

Daarnaast is de gemeente verplicht elk jaar een aantal statushouders te huisvesten, veelal jonge gezinnen. Aantallen die nog niet opgenomen zijn in de onderzoeken. Deze krijgen voorrang op andere woningzoekenden. Dit leidt tot veel onvrede bij mensen die al jarenlang in de wachtrij staan. Een oplossing die wij daarbij voor ogen hebben is om sociale woningen te bouwen die later, mocht er inderdaad (zoals sommige onderzoeken uitwijzen) een overschot komen, eenvoudig om te bouwen zijn in bijvoorbeeld seniorenwoningen of appartementen. Ook willen we jaarlijks vaststellen om welk aantal het gaat en die toevoegen aan het aantal te bouwen woningen de jaren daaropvolgend zodat dit geen invloed meer heeft op de wachttijden.

Ook willen we de doorstroming bevorderen door een oplossing te zoeken voor de senioren die momenteel nog in een sociale huurwoning wonen en graag naar een seniorenwoning willen verhuizen. Nu zien zij daar vaak vanaf vanwege de enorme stijging van de woonlasten.

Daarnaast is er ook behoefte aan middeldure huurwoningen voor mensen die teveel verdienen voor een sociale huurwoning maar niet kunnen doorstromen. Daarom moeten we als gemeente op zoek naar partners die deze wél willen bouwen en verhuren of dit in eigen beheer gaan doen.

Ook moeten we rekening gaan houden met veranderingen in woonbehoeften en openstaan voor wat minder traditionele manieren van bouwen. Denk hierbij aan het beschikbaar stellen van bouwgrond voor ‘Tiny Houses’. Dit zijn kleinere huizen voor mensen die bewust klein en betaalbaar willen wonen. In de projecten die gaan komen zoals de Bakertand zien wij veel kansen om in deze behoeften te voorzien.

Ook oog hebben en bouwen voor de zorg voor onze ouderen. Zoals kangoeroewoningen en mantelzorgwoningen op eigen terrein. Hierbij wonen grootouders, ouders en kinderen apart maar toch bij of vlakbij elkaar om voor elkaar te (mantel)zorgen.

Wat betreft Riel spelen er ook een aantal zaken. Veel jongeren trekken weg uit Riel omdat er een tekort is aan betaalbare woningen. Daarom is het zaak daar niet alleen in het dure segment te bouwen, maar ook voor starters. Voor mensen die hun huis willen verkopen en in Riel willen blijven wonen is dat onmogelijk aangezien er een groot tekort is aan seniorenwoningen. Ook hier zullen wij voor gaan pleiten de komende periode.

In beide kernen ook openstaan voor kleine en bijzondere woonvormen.

Ook willen we zelf bepalen wat er gebouwd gaat worden en ons dat niet laten opleggen door projectontwikkelaars.

Uiteraard staat bij ons voorop dat bij alles wat er gebouwd gaat worden in de toekomst er de nodige aandacht zal zijn voor duurzaamheid. Daarnaast zullen wij ons ook inzetten voor het behoud van het historisch erfgoed in onze gemeente in het algemeen, en de Zuidrand in het bijzonder, met Stichting Steengoed als partner.

Arbeiderspartij Goirle-Riel is er voor ondernemers en arbeiders.

Wij willen naar een gemeente waar ondernemers duurzaam en toekomstbestendig kunnen ondernemen. Een gemeente die goed faciliteert  en openstaat voor ideeën van onze ondernemers.

Ondernemers willen vooruit. Daarom is het belangrijk dat we niet gaan verzanden in ellenlange procedures dat die dus zoveel als mogelijk verkort worden. Met de huidige regels gaat er veel tijd verloren voordat nieuwe ideeën uitgevoerd kunnen worden.

Ook willen wij startende ondernemers een kans geven om van huis uit een onderneming op te starten zodat zij niet meteen met hoge kosten opgezadeld worden van een duur bedrijfspand of winkel. De praktijk wijst ook uit dat wanneer ondernemers met lage kosten kunnen beginnen en daarna groeien, dat zij op termijn zullen kiezen voor een pand met uitstraling.

Bij aanbestedingen ook lokale ondernemers kansen geven bij gemeentelijke diensten.

Drie thema’s die veel raakvlakken hebben en onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. In deze raadsperiode zijn er veel stappen gezet en plannen gemaakt om de gehele gemeente duurzamer te maken.

Ons raadslid Arno de Laat heeft een aantal malen voorgesteld om op gemeentelijke gebouwen op gebouwen van verenigingen waar mogelijk zonnepanelen te leggen. Bij een paar gebouwen is het eindelijk zover! Goed voor het milieu en voor de portemonnee. Dit proberen we verder uit te gaan breiden naar alle gemeentelijke gebouwen maar ook naar de gebouwen waar verenigingen gehuisvest zijn die het pand in eigendom hebben. Dit met een verdeelsleutel over de besparingen waarbij er voor zowel de gemeente als voor de vereniging een win-win situatie ontstaat. Ditzelfde willen we gaan toepassen op de verlichting en isolatie.

Daarnaast is er ook een inhaalslag ingezet om koophuizen en huurwoningen duurzamer te maken. Een goed instrument hierbij is de Duurzaamheidslening, helaas bleek al een paar keer dat de pot leeg was. Het college verzuimde, ondanks de afspraak daarover de raad op de hoogte te brengen. Wij zullen dit nauwgezet volgen en indien nodig met voorstellen komen mocht dit niet naar wens verlopen.

Een groene omgeving is voor de Arbeiderspartij Goirle-Riel erg belangrijk. Het heeft namelijk een positieve invloed op de gezondheid van mensen. Bijvoorbeeld het planten van bomen draagt bij aan minder fijnstof, waar steeds meer mensen problemen van ondervinden. Wat het groen betreft zit er veel kennis bij het Biodiversiteitsteam dat gevraagd en ongevraagd adviezen geeft aan de gemeente. Kennis waar wij als partij zeker gebruik van zullen maken! Een groene omgeving is iets waar ook de wijken recht op hebben en waarbij niet alleen de nadruk op het centrum gelegd mag worden. Ook het buitengebied is voor de Arbeiderspartij ook erg belangrijk.

Momenteel zitten we midden de energietransitie. Het plaatsen van windmolens en zonneparken heeft al veel stof doen opwaaien. Met name door omwonenden die bezwaren hebben. Maar ook het Biodiversiteitsteam dat terecht bezwaar maakte tegen een waardevol weidevogels gebied aan de Beekse dijk.

Aangaande windmolens willen wij de 10H regel hanteren, dat wil zeggen dat de afstand tot woningen 10 x de hoogte van de windmolen moet zijn. Dus bij een windmolen van 200 meter moet de afstand tot de woningen minstens 2 kilometer zijn.

Voor de aanleg van zonneparken moet er draagvlak zijn  bij de omwonenden.

Verder willen wij ons niet blind staren op alleen maar zon en wind maar ook openstaan voor nieuwe technieken. Wellicht kan groene waterstof op termijn het aardgas vervangen met gebruik van hetzelfde leidingen netwerk.

Afval; Er zijn al een aantal stappen gezet om het gescheiden ophalen van het huisvuil te verbeteren. De kosten van de milieustraat zijn fors omhoog gegaan, iets wat ons een doorn in het oog is. Daarom gaan wij ons er voor sterk maken dat elk huishouden 2 keer per jaar tegen een gereduceerd tarief afval kan brengen.

In de afgelopen jaren is de zorg veel veranderd. Alleen de mensen die op geen enkele manier meer in staat zijn om zelfstandig te wonen en voor zichzelf te zorgen komen nog in aanmerking voor een plaats in een verzorgingshuis of verpleeghuis en krijgen daar professionele zorg. De kosten hiervoor worden door het rijk betaald.

Alle andere mensen moeten zoveel mogelijk zelf hun broek ophouden. De regering wil dat deze mensen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en voor zichzelf zorgen. Als ze hierbij hulp nodig hebben dan moeten ze een beroep doen op de kinderen en de familie. Dit heet dan ‘een beroep doen op mantelzorg’. Ook moeten ze eventueel de hulp vragen van vrienden, kennissen, buren en vrijwilligers. Dit heet dan ‘een beroep doen op het sociaal netwerk’.

Voor zover deze mensen dat willen kunnen ze ook een beroep doen op algemene voorzieningen in de gemeente om zo te kunnen blijven meedoen (participeren) aan de samenleving zodat ze niet vereenzamen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de wijkcentra waar activiteiten zullen worden georganiseerd voor deze doelgroep. Er wordt ook verwacht dat de mensen die een beroep doen op het sociaal netwerk bereid zijn om – voor zover ze dat kunnen – anderen te helpen om voor zichzelf te zorgen.

Kortom, we gaan naar een situatie die veel lijkt op die van vroeger. We gaan een beroep doen op saamhorigheid en zorgen voor elkaar. Slechts in bepaalde gevallen is er voor de mensen die zelfstandig wonen nog professionele hulp mogelijk zoals wassen, aankleden en persoonlijke (en medische) verzorging. Dit op kosten van de ziektekostenverzekeraar. Eventueel is er nog huishoudelijke zorg op kosten van de gemeente.

De regering heeft alle niet-medische hulp en zorg, die niet meer uit de AWBZ wordt betaald, over de schutting van de gemeenten gegooid. Die moeten maar zorgen dat het goed komt. Dit wordt wettelijk een taak van de gemeenten door aanpassing van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Dit is al vanaf 2015/2016 ingaan en de gemeenten krijgen veel minder geld hiervoor dan het rijk nu kwijt is aan deze zorg.

Die tekorten zijn gigantisch opgelopen, waardoor de gemeente niet anders kon dan flink te bezuinigen en de OZB fors te verhogen.

Voor afgelopen jaar en komend jaar is er toch wat extra geld gekomen van het rijk, helaas bij lange niet genoeg. De verwachting is dat het kabinet na 2022 weer verder gaat met bezuinigen en de gemeentes weer minder geld krijgen.

Als zelfstandig wonende mensen ondersteuning nodig denken te hebben die ze zelf niet kunnen organiseren dan kunnen ze een beroep doen op de WMO. De gemeente gaat dan samen met deze mensen en de zorgverlener kijken wat er nodig is en wat iemand zelf kan doen. De gemeente moet dus maatwerk leveren. Dit gebeurt in ’t Loket’.

De gemeente Goirle is nu druk bezig om deze nieuwe aanpak goed te regelen.

Arbeiderspartij Goirle-Riel zal er op toezien dat de gemeente Goirle in de kernen Goirle en Riel de nodige actie onderneemt met betrekking tot het organiseren van WMO-activiteiten door de wijkcentra en andere algemene voorzieningen.

Ook zal de Arbeiderspartij Goirle-Riel er op toezien dat de hulpvraag in ’t Loket op een goede en verantwoorde wijze wordt geregeld en dat mensen niet in de kou komen te staan.

We moeten vaststellen dat de Voedselbank de snelst groeiende bank in het land is.

In de huidige tijd van economische crisis voelen veel mensen de gevolgen van werkloosheid, faillissement, bezuinigingen, lastenverzwaringen, schuldenproblematiek, te weinig inkomen enzovoorts. Zij hebben moeite om rond te komen en worden daardoor gehinderd om te kunnen deelnemen aan de samenleving en zich te ontwikkelen door bijvoorbeeld een abonnement op de bibliotheek, het lidmaatschap van een sportvereniging of het kunnen bezoeken van een cultureel evenement. Dit is des te schrijnender voor hun eventuele minderjarige kinderen.

Arbeiderspartij Goirle-Riel vindt dat iedereen moet kunnen meedoen en zal er ook alles aan doen om het beleid nog meer te verbeteren.

Inclusie gaat over het meedoen en erbij horen van mensen met een beperking.

Daar zijn een aantal stappen in gezet maar het kan en moet beter.

Daarbij denken we aan toegankelijkheid van gebouwen, obstakels op trottoirs en dergelijke.

Maar ook aan het deelnemen aan het sociale leven in de breedste zin van het woord.

Daarbij sluiten onderstaande voorstellen van het NOC*NSF naadloos aan.

Oud of jong, homo of hetero, ziek of gezond, arm of rijk, man of vrouw, met of zonder migratieachtergrond, met of zonder beperking. Voor iedereen moet er een plek zijn om te kunnen sporten en bewegen. Toch is dat niet vanzelfsprekend en zien we dat de tweedeling in de samenleving groter wordt. Met sport en bewegen kunnen we deze tweedeling tegengaan en mensen dichter bij elkaar brengen, mensen verbinden en ervoor zorgen dat iedereen zich vrij voelt om te sporten en te bewegen. Kortom, sporten en bewegen voor iedereen!

Concrete ideeën voor een energieke en gezonde gemeente

  • Stel een beweegmakelaar aan die een warme toeleiding vanuit welzijn naar sporten en bewegen begeleid.
  • Maak het sportaanbod voor specifieke doelgroepen goed vindbaar en passend bij vraag en aanbod in onze regio.
  • Stimuleer de samenwerking tussen zorg, welzijn, onderwijs, andere maatschappelijke organisaties en sportaanbieders zodat inwoners makkelijk kunnen worden doorverwezen en een warme introductie naar een sportaanbieder ervaren.
  • Ondersteun inwoners die vanwege een belemmering niet kunnen sporten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan sociale, praktische, financiële toegankelijkheid maar ook de vindbaarheid en het gebruikersgemak van regelingen.
  • Ondersteun sportaanbieders met de implementatie van vraaggericht sportaanbod.

(bron; NOC*NSF);

Ideeën die wij als Arbeiderspartij een warm hart toe dragen.

Waarvoor we ons in zullen zetten om dit lokaal en regionaal te realiseren!

Afgelopen raadsperiodes hebben we een aantal wethouders zien afhaken om uiteenlopende redenen. Wat naast alle ongemak om goed te kunnen blijven besturen ook nog eens veel geld kost.

Daarom gaat de Arbeiderspartij voor wethouders die we beoordelen op kwaliteit. Het mag een wethouder uit de eigen gemeente zijn of buiten de eigen gemeente. Als hij of zij maar betrokken is, beschikt over de competenties en past bij de Goirlese samenleving.

Wij bieden ook een helpende hand aan onze inwoners die om wat voor reden dan ook hulp nodig hebben omdat ze ergens tegen aanlopen en verstrikt raken in een wirwar van regelgeving.

Laat van je horen! Stem op ons!

Arbeiderspartij Goirle-Riel 2024